INFORMAČNÉ MEMORANDUM GDPR

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. MENO A ADRESA ZODPOVEDNEJ OSOBY

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iné predpisy o ochrane údajov, je: Upratovací servis DESIGN X s.r.o., Vrádište 117, 908 49 Vrádište, IČO: 46 890 424 DIČ: 2023639211 / IČ DPH: SK2023639211 / mobil: 0948 879 196 / email: info@designx.sk / web: www.designx.sk

II. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

1. Rozsah spracovania osobných údajov V zásade zhromažďujeme a používame osobné údaje našich používateľov iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie funkčného webu, ako aj jeho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov prebieha iba so súhlasom používateľa. Výnimka platí v prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov je povolené zo zákonov.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, slúži článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, slúži článok 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ. To sa vzťahuje aj na operácie spracovania potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá podlieha našej spoločnosti, slúži 6 ods. 1 písmeno c Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.
Ak je spracovanie na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred prvým záujmom, tak slúži 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a dĺžka uloženia Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú hneď, ako dôjde k zmazaniu účelu uchovávania údajov. Takéto uloženie sa okrem toho môže uskutočniť, ak to stanovuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v predpisoch podľa práva Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedný. Blokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutočňuje aj vtedy, ak uplynie lehota uchovávania ustanovená uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. PRÍPRAVA INTERNETOVEJ STRÁNKY A VYTVÁRANIE PROTOKOLOVÝCH SÚBOROV

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každom prístupe k našej internetovej stránke zhromažďuje náš systém automaticky dáta a informácie z počítačového systému prichádzajúceho počítača. Nasledujúce údaje sa pritom zhromažďujú:

 • (1) informácie o type prehliadača a používanej verzií
 • (2) operačný systém používateľa
 • (3) poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • (4) IP adresa používateľa
 • (5) dátum a čas prístup
 • (6) internetové stránky, z ktorých používateľ prichádza na našu internetovú stránku
 • (7) internetové stránky, ktoré sú prístupné systému používateľa prostredníctvom našej internetovej stránky

Údaje sú tiež uložené v protokolových súboroch nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutoční.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ pre dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov podlieha 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné za účelom umožnenia doručenia internetových stránok do počítača používateľa. Za týmto účelom musí byť IP adresa používateľa zachovaná počas trvania relácie. Ukladanie do protokolových súborov sa vykonáva, aby sa zabezpečila funkčnosť internetových stránok. Okrem toho sa údaje používajú na optimalizáciu internetových stránok a na zabezpečenie bezpečnosti nášho systému informačných technológií. Hodnotenie údajov na marketingové účely sa neuskutočňuje v tomto kontexte. Na tieto účely podlieha náš systém 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

4. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ak už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. V prípade zhromažďovania údajov na prípravu internetovej stránky, je to prípad, keď je príslušná relácia ukončená. V prípade ukladania údajov do protokolových súborov je to až po viac ako tridsiatich dňoch. Z toho vyplývajúce ukladanie je možné. V tomto prípade sa IP adresy používateľov vymažú alebo anonymizujú, aby nebolo viac možné identifikovať volajúceho zákazníka.

5. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Zhromaždenie údajov na prípravu internetovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je absolútne nevyhnutné pre fungovanie internetovej stránky. Z tohto dôvodu neexistuje pre Vás možnosť nesúhlasu.

IV. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Naša internetová stránka používa súbory Cookies. Súbory Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadača alebo prostredníctvom internetového prehliadača v počítačovom systéme používateľa. Keď používateľ navštívi internetové stránky, tak sa môže súbor Cookies uložiť do operačného systému používateľa. Tento súbor Cookies obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožní jednoznačne identifikovať prehliadač pri najbližšej návšteve internetovej stránky.
Používame súbory Cookies, aby sme zjednodušili našim zákazníkom používanie našej internetovej stránky.

Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú identifikáciu volajúceho prehliadača aj po zmene stránky. V súboroch Cookies sa ukladajú a prenášajú nasledujúce údaje:

 • (1) Kontaktný formulár
 • (2) Cenová kalkulácia
 • (3) Kariéra

Na našej internetovej stránke používame okrem toho súbory Cookies, ktoré umožňujú analýzu správania sa užívateľov pri surfovaní. Týmto spôsobom sa môžu prenášať nasledujúce nasledujúce údaje:

 • (1) Frekvencia zobrazení stránok
 • (2) Používanie funkcií internetových stránok

Takto získané údaje používateľov sú anonymizované prostredníctvom technických opatrení. Preto už nie je možné priradiť údaje volajúcemu užívateľovi. Údaje nebudú uložené spolu s inými osobným údajmi užívateľov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ spracovania osobných údajov pomocou použitia technicky potrebných súborov Cookies tvorí 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Účelom používania technicky potrebných súborov Cookies je uľahčiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov Cookies. Preto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky. Užívateľské údaje zhromaždené technicky nevyhnutnými súbormi Cookies sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov.
Používanie súborov Cookies na analýzu sa vykonáva s cieľom zlepšiť kvalitu našej internetovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických súborov Cookies sa dozvieme, ako sa používa internetová stránka, a preto môžeme neustále optimalizovať našu ponuku. Na tento účel vytvoríme váš profil pod pseudonymom

4. Dĺžka uloženia, možnosť nesúhlasu a odstránenia

Súbory Cookies sú uložené v počítači užívateľa a odoslané na našu stránku len s výslovným súhlasom užívateľa. Preto ako užívateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov Cookies. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov Cookies.

V. KONTAKTNÝ FORMULÁR A E-MAIL KONTAKT

1. Popis a rozsah spracovania údajov

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý je možné použiť na zaznamenanie elektronických kontaktov. Ak užívateľ prijme túto voľbu, údaje zadané do vstupnej masky sa odošlú a uložia. Tieto údaje sú:

 • (1) Meno a priezvisko
 • (2) E-mailová adresa
 • (3) Telefóne číslo
 • (4) Predmet správy/ správa

Prípadne môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V takomto prípade sa uložia osobné údaje odoslané užívateľom prostredníctvom e-mailu. V tomto prípade nie sú sprostredkované osobné údaje užívateľa tretím stranám. V tejto súvislosti neexistuje žiadne zverejnenie údajov tretím stranám. Údaje sa používajú výhradne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Právny základ pre spracovanie údajov, ktoré sú prenášané počas zasielania e-mailu, je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Ak je cieľom emailového kontaktu uzavrieť zmluvu, dodatočným právnym základom pre spracovanie je Právny základ pre spracovanie údajov je súhlas užívateľa v súlade s 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky slúži výlučne na spracovanie na nadviazanie kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov. Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania majú zabrániť zneužitiu kontaktného formulára a zabezpečiť bezpečnosť našich systémov informačných technológií.

4. Dĺžka uloženia

Údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania. Pri osobných údajoch zo vstupnej masky kontaktného formulára a formulárov odoslaných prostredníctvom e-mailu, v tomto prípade, keď je ukončená konverzácia s užívateľom. Konverzácia je ukončení, keď je možné vyvodiť z okolností, že príslušné fakty boli konečne objasnené. Dodatočne zhromaždené osobné údaje počas procesu odoslania budú vymazané najneskôr v lehote 30 dní.

5. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek vzniesť námietky voči ukladaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade nemôže pokračovať konverzácia ďalej. Ak chcete odstúpiť od súhlasu, kontaktujte spoločnosť prostredníctvom emailu info@designx.sk.

Všetky osobné údaje uložené v priebehu nadviazania kontaktu budú v tomto prípade vymazané.

VI. ÚDAJE O UCHÁDZAČOCH O ZAMESTNANIE / KARIÉRA

1. Popis a rozsah spracovania údajov

V procese podávania žiadostí sa zhromažďujú tieto osobné údaje:

 • (1) Kontaktné údaje – Meno a Priezvisko
 • (2) E-mail
 • (3) Telefonický kontakt
 • (3) Životopis

Tieto údaje sme dostali na základe elektronickej žiadosti o zamestnanie (napr. e-mail)

2. Právny základ pre spracovanie údajoch

Právny základ pre spracovanie údajov tvorí možná pracovná zmluva, ktorú by sme za daných okolností s vami uzavrieť. Právny základ v tomto zmysle tvorí plnenie zmluvy podľa 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

3. Účel spracovania údajov

Údaje uchádzačov o zamestnanie slúžia na prilákanie zamestnancov a vytvorenie pracovnoprávnych vzťahov (uzatváranie pracovných zmlúv).

4. Dĺžka uloženia

Osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nie sú potrebné na účely ich zhromažďovania alebo splnenie zákonných povinností o uložení alebo na ochranu právnych nárokov. Po uplynutí lehoty uchovávania sa tieto údaje vymažú.

5. Možnosť nesúhlasu a odstránenia

Užívateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom e-mailu na adresu info@designx.sk

VII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak sa spracúvajú osobné údaje, ste dotknutý v zmysle nariadení GDPR a nasledujúce práva sú vám ako zodpovednému k dispozícií:

1. Právo na informácie

Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak je takéto spracovanie k dispozícii, môžete požiadať o informácie prostredníctvom nasledujúcich oznámení:

 • (1) Účely, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje
 • (2) Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
 • (3) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, zverejnené alebo budú zverejnené
 • (4) Plánované obdobie uchovávania vašich osobných údajov alebo, ak nie sú k dispozícii konkrétne informácie, kritériá na určenie doby uchovávania
 • (5) Právo na opravenie alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovedného alebo právo vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu
 • (6) Právo na odvolanie sa u inštitúcie zodpovednej za dohľad
 • (7) Všetky dostupné informácie o zdroji údajov, ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby
 • (8) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 odsek 1 a 4 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a – prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľanom vplyve takéhoto spracovania na dotknutú osobu

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprostredkujú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V tejto súvislosti môžete požadovať príslušné záruky v súlade s článkom 46 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) v súvislosti so sprostredkovaním

2. Právo na nápravu

Máte právo na opravu a/alebo doplnenie vo vzťahu k zodpovednej osobe, ak spracované osobné údaje, ktoré sa vás dotýkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať opravu.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Za týchto podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov:

 • (1) Ak prevezmete na seba presnosť vašich osobných údajov po určitý čas, ktorý umožní zodpovednej osobe overiť správnosť osobných údajov
 • (2) Ak je spracovanie nezákonné
 • (3) Ak už zodpovedná osoba nepotrebuje osobné údaje za účelom spracovania, budete ich musieť uplatniť, vykonať alebo brániť pri právnych nárokoch
 • (4) Ak máte námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ešte nie je isté, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi

Ak je spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, tieto údaje sa môžu používať len s vaším súhlasom, alebo môžete uplatniť, vykonať alebo brániť právne nároky alebo môžete chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iných dôvodov verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak je obmedzenie spracovania vykonané podľa hore uvedených predpokladov, budete poučený zodpovednou osobou pred tým, než bude zrušené obmedzenie.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania

Môžete požiadať zodpovednú osobu, aby bezodkladne odstránila vaše osobné údaje a zodpovedná osoba ich musí bezodkladne odstrániť, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

 • (1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
 • (2) Odvoláte svoj súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písmeno a alebo článku 9 ods. 2 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a neexistuje iný právny základ na spracovanie.
 • (3) Podľa článku 21 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) podáte námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne predchádzajúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo ste predložili námietku podľa článku 21 ods. 2 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) voči spracovaniu.
 • (4) Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • (5) Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bude vyžadovať splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, ktorému zodpovedná osoba podlieha.
 • (6) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

b) Informácie tretím stranám

Ak zodpovedná osoba zverejnila vaše osobné údaje a je podľa článku 17 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) zaviazaná k ich vymazaniu, tak pri náležitom zohľadnení dostupných technológií a nákladov na realizáciu prijme primerané opatrenia – vrátane technických opatrení – aby o tom informovala každého zodpovedného za spracovanie údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že vy ako dotknutá osoba ste od nej žiadali vymazanie všetkých spojení k týmto osobným údajom alebo kópiám alebo replikám týchto osobných údajov.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

 • (1) Uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií
 • (2) Splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo práve členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba, alebo na vykonávanie úlohy verejného záujmu, alebo ktorá sa vykonáva pri výkone verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu
 • (3) Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa článku 9 ods. 2 písmeno h a rovnako podľa článku 9 ods. 3 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR)
 • (4) Na archívne účely verejného záujmu, vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), v akom právo uvedené podľa písmena a) pravdepodobne znemožní alebo vážne nepoškodí dosiahnutie cieľov tohto spracovania
 • (5) Na uplatnenie, vykonanie alebo bránenie právnych nárokov

5. Právo na oznámenie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je táto osoba povinná oznámiť túto opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie všetkým príjemcom, ktorým boli sprostredkované osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo nepredstavuje to neprimerané úsilie. Z daného vyplýva pre vás právo na oznámenie prostredníctvom zodpovednej osoby, aby ste o týchto príjemcoch boli informovaní.

6. Právo na prenos údajov

Máte právo prijímať osobné údaje, ktoré poskytnete zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo prenášať tieto údaje inej osobe bez postihu prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorej boli sprístupnené osobné údaje, za predpokladu, že:

 • (1) Spracovanie súhlasu sa zakladá na článku 6 ods. 1 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo článku 9 ods. 2 písmeno a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) alebo článku 6 ods. 1 písmeno b Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR)
 • (2) Spracovanie sa vykoná automatizovanými prostriedkami

Pri výkone tohto práva máte tiež právo získať, aby sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášali priamo z jednej osoby na druhú, pokiaľ je to technicky možné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť dotknuté.

Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie úloh verejného záujmu alebo na výkon verejnej autority delegovanej na zodpovednú osobu.

7. Právo na námietku

Máte právo kedykoľvek z dôvodov, ktoré vznikajú z vašej konkrétnej situácie, vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písmeno e alebo f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR). Zodpovedná osoba nebude ďalej spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo je spracovanie určené na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Ak sa vaše osobné údaje spracovávajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s priamou reklamou. Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje nebudú už viac spracované na tieto účely.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/EG – máte možnosť uplatniť svoje právo na zrušenie v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom automatických postupov, ktoré používajú technické špecifikácie.

8. Právo na zrušenie vyhlásenia o súhlase s ochranou údajov

Máte právo kedykoľvek zrušiť vyhlásenie o súhlase s ochranou údajov. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia.

9. Automatické rozhodovanie od prípadu k prípadu vrátane profilovania

Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré voči vám vyvinie právny účinok alebo vás ovplyvní podobným spôsobom. To neplatí, ak rozhodnutie:

 • (1) Sa vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou
 • (2) Je povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha zodpovedná osoba a ak takéto právne predpisy obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov
 • (3) S vaším výslovným súhlasom

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), pokiaľ platí článok 9 ods. 2 písmeno a alebo g a pokiaľ boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov. Pokiaľ ide o prípady uvedené v odsekoch (1) a (3) prijme zodpovedná osoba primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov vrátane aspoň práva na získanie zásahu zodpovednej osoby, právo uviesť svoju vlastnú pozíciu a právo napadnúť rozhodnutie.

10. Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, zamestnanie alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR. Orgán dohľadu, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov GDPR.

11. Žiadosť o informácie podľa nariadenia o ochrane osobných údajov

Môžete nám zaslať emailom na adresu info@designx.sk žiadosť o informácie podľa Nariadenia o ochrane osobných údajov, kde je potrebné uviesť:

 • (1) Meno a priezvisko
 • (2) E-mailová adresa
 • (3) Adresa
 • (4) Miesto / Dátum vypísania žiadosti
 • (5) Podpis žiadateľa

Upozorňujeme, že my na ochranu vašich údajov môžeme vyhovieť vašej žiadosti o informácie len vtedy, ak meno a priezvisko, e-mailová adresa alebo adresa v tejto žiadosti zodpovedajú menovke a emailovej adrese, ktorú ste zaregistrovali. Informácie sú v súlade s článkom 15 DSGVO (GDPR).Žiadosť je možné zaslať e-mailom na Vami zadanú e-mailovú adresu alebo poštou Vami uvedenú poštovú adresu.